Algemene Ledenvergadering

terug naar overzicht

Maandag, 9 april 2018 (19:30)

Camping Jambor Bornsedijk 103, 7576 PG Oldenzaal

Hierbij nodigt het bestuur van de O.H.V. haar leden uit voor de algemene ledenvergadering

Agenda:

1. Opening

2. Notulen ALV 2017

3. Secretaris: Jaarverslag 2017

4. Penningmeester: jaarverslag 2017 en begroting 2018
(Een overzicht ligt ter inzage op tafel tijdens de vergadering. Geïnteresseerden zijn in de gelegenheid de volledige balans in te zien bij de penningmeester tussen 19.00 en 19.15 uur.)

5. Verslag kascontrolecommissie

6. Mededelingen van de voorzitter

7. Vaststelling contributie jeugd en senioren 2019

8. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn de heren A. van Eeten, H. Bolink en W. Bolink. Genoemde heren stellen zich herkiesbaar. Tegenkandidaten dienen zich 48 uur voor de vergadering, met een schriftelijke motivatie en een bereidverklaring van de kandidaat, ondertekend door tenminste tien leden.

9. Huldiging jubilarissen

10. Verzoeken van leden aan de vereniging
Verzoeken dienen voor 3 april 2018 aan het bestuur schriftelijk te worden ingediend via info@ohvoldenzaal.nl of per post aan OHV, Bornsedijk 107, 7576 PG Oldenzaal.

11. Rondvraag en sluiting
  
De pauze zal door de voorzitter worden ingelast.

Namens het bestuur van de Oldenzaalse Hengelsportvereniging,

C.K.E. ter Brake

Secretaris