Reglement senioren

Wedstrijdreglement competitie senioren

1. Aanmelden is verplicht.
2. Loting zal plaatsvinden in het clubgebouw van de O.H.V om 7.15 uur. Bij aankomst dient een ieder zich persoonlijk te melden bij de wedstrijdcommissie voor inschrijven en loten voor het plaatsnummer.
3. Het is verplicht om je af te melden als je een wedstrijd niet mee kunt/wilt doen. Dit kan bij Nick Wissink en moet tenminste 1 dag van te voren via de e-mail: nick.wissink@ohvoldenzaal.nl of een WhatsApp naar 06-20302404.
4. Bij het niet afmelden krijg je 25 strafpunten.
5. U dient ten alle tijde plaats te nemen op het plaatsnummer dat door u geloot is; het is niet toegestaan te “verkassen” of te ruilen indien de plaats niet bevalt. (in voorkomend geval kan er alleen verplaatst worden in overleg met de wedstrijdcommissie.
6. Deelnemers gaan gezamenlijk naar hun visplaats, als het signaal hiervoor gegeven is door de wedstrijdcommissie. Voeren en vissen is eerst toegestaan, wanneer het eerste enkele signaal is gegeven. De wedstrijd is beëindigd bij het laatste, dubbele signaal. De hengel dient dan direct opgehaald te worden.
7. Uitsluiting aansprakelijkheid
7a). Exoneratiebeding Oldenzaalse Hengelsportvereniging.
De persoon die deelneemt aan een wedstrijd/evenement/activiteit gaat akkoord met de onderstaande bepalingen. Deelname zonder acceptatie van dit beding is niet mogelijk.
7b) Risico’s van deelname
Hoewel sportvissen geen gevaarlijke sport of buitenactiviteit is, kan er altijd iets gebeuren waardoor er schade ontstaat bij een persoon of aan diens eigendom. Denk hierbij aan een val van een steiger, een fietser die over een hengel heen rijdt of het afgelasten van een wedstrijd/evenement waar al bepaalde kosten door de deelnemers voor zijn gemaakt. Veel schadeveroorzakende gevallen kunnen voorkomen worden door een goede voorbereiding van de deelnemer. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Zorg dus dat u beschikt over voldoende ervaring en u zelf goed voorbereidt. Loop voor een wedstrijd/evenement uw materiaal na, check het weerbericht, draag de juiste kleding enzovoort.
7c) Uitsluiting (deel) aansprakelijkheid
De Oldenzaalse Hengelsportvereniging organiseert deze wedstrijd/dit evenement, maar heeft slechts beperkte invloed op het ontstaan van schade bij deelnemers. Zij aanvaardt daarom als organisator slechts in beperkte mate aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het deelnemen aan deze wedstrijd/evenement, en alleen voor zover deze haar wettelijk en rechtsgeldig kan worden aangerekend. In het algemeen is deelname voor eigen risico van de deelnemer(s) en aanvaardt de Oldenzaalse Hengelsportvereniging geen aansprakelijkheid voor schade welke niet gedekt en uitgekeerd wordt door een door haar afgesloten verzekering.
De Oldenzaalse Hengelsportvereniging aanvaardt nadrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade welke (deels) het gevolg is van (eigen) schuld van een schadelijdende of schadeveroorzakende partij.
De Oldenzaalse Hengelsportvereniging aanvaardt ook nadrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van het annuleren of wijzigen van een wedstrijd/evenement of een deel daarvan.
7d) Gevolgen exoneratiebeding
Door uitsluiting van de een deel van de aansprakelijkheid zoals hierboven is weergegeven kan de deelnemer in sommige situaties door hem geleden schade niet verhalen op de organisator. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie waar een deelnemer met gladde laarzen uitglijdt en daardoor een hengeldeel breekt en dit niet kan verhalen op de organisatie. Door het exoneratiebeding ontstaat qua aansprakelijkheid een situatie die vergelijkbaar is met het vissen buiten een wedstrijd/evenement om.
8. Alle vis (behalve aal, paling, snoek en snoekbaars) wordt gewogen. Vis die tijdens de wedstrijd is gehaakt, telt mee voor de weging, als de vis binnen het laatste signaal is gehaakt mag deze nog ingehaald worden.
9. Er wordt uitsluitend gevist op gewicht. Iedere vijver is een aparte poule. Gebruik minimaal 2 leefnetten.
De gevangen vis wordt verdeeld over minimaal twee leefnetten. Iedere vijver is een aparte poule.
10. De dagprijzen zijn per poule gelijk. Iedere deelnemer heeft prijs. Prijzen dienen wel persoonlijk te worden opgehaald. De prijsuitreiking is aansluitend aan de wedstrijd in het clubgebouw van de O.H.V.
11. Iedereen vist een gelijk aantal wedstrijden op ieder water.
12. Er worden 6 wedstrijden gevist, waarvan de beste 4 resultaten tellen voor de einduitslag. Bij minder dan 4 wedstrijden te hebben deelgenomen wordt je wel in de einduitslag vermeld en ontvang je  geen eindprijs!
13. Bij een gelijke stand in punten is het gevangen gewicht van de 4 mee tellende wedstrijden bepalend voor de einduitslag.
14. Zie de wedstrijden op ohvoldenzaal.nl voor bepalingen over aantal te gebruiken hengels, type visserij, of andere actuele informatie. Hulsbekenkamp: Vrije hengel, maximale vis afstand is 16 meter inclusief hengellengte. Stakenbeek en de Kloot: vrije hengel. 
WEERHAAKLOOS VISSEN IS VERPLICHT EN HET IS VERBODEN OM TE VISSEN MET GEKLEURDE MADEN
15. Tijdens de wedstrijd mogen zich niet meer hengels of hengeldelen zich boven het water bevinden, dan toegestaan is om mee te vissen.
16. Het leefnet dient fijnmazig bij voorkeur een karper leefnet, minimaal 200 cm lang te zijn bij een diameter van minstens 40 cm; de opening bij een rechthoekig leefnet dient een afmeting te hebben van minstens 30 x 40 cm.
17. Dode vis komt niet voor weging in aanmerking.
18. Hulp van derden is niet toegestaan. (alleen bij toestemming vooraf van de wedstrijdcommissie)
19. Verboden te parkeren op het gras of stoep, maar uitsluitend op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.
20. In géén geval mag de visser zijn of haar mede wedstrijd deelnemers hinderen.
21. Bij (dreigend) onweer wordt de wedstrijd door de wedstrijdcommissie gestaakt door middel van een driedubbel hoornsignaal; er wordt dan niet gewogen.
22. Aanwijzingen van de wedstrijdcommissie en/of controleurs dienen onverwijld te worden opgevolgd.
23. Wedstrijddeelnemers die zich niet aan dit reglement houden, kunnen gediskwalificeerd worden.
24. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, is de uitspraak van de wedstrijdcommissie bepalend.


Maart 2023 de wedstrijdcommissie